Stefan, 45

Relutoni, 49

Giovanni, 41

Dimi, 51

Tom, 55

Nordmann, 60

Mark, 50

Dave, 57

Arthur, 61

Gian, 63

Marinaio, 29

Timo, 67